Artykuł sponsorowany

Pełna księgowość - na czym polega i kogo obowiązuje?

Pełna księgowość - na czym polega i kogo obowiązuje?

Pełna księgowość to system ewidencji finansowej, który obowiązuje wiele przedsiębiorstw w Polsce. Opiera się na kilku podstawowych zasadach, które gwarantują rzetelność i przejrzystość zapisów. Choć prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z pewnymi kosztami oraz obowiązkami, może również przyczynić się do lepszego zarządzania finansami oraz rozwoju firmy. 

Podstawowe zasady pełnej księgowości

Pełna księgowość opiera się na kilku podstawowych zasadach, które decydują o tym, jak prowadzone są księgi rachunkowe. Przede wszystkim, system ten zakłada prowadzenie ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w sposób ciągły i rzetelny. Oznacza to, że każda transakcja finansowa musi zostać udokumentowana i zaksięgowana w odpowiednich rejestrach.

Kolejną zasadą jest stosowanie tzw. zasady memoriału, która polega na tym, że każde zdarzenie gospodarcze musi być opisane w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Dzięki temu możliwe jest późniejsze odtworzenie przebiegu poszczególnych transakcji oraz ich wpływu na sytuację finansową przedsiębiorstwa. W pełnej księgowości obowiązuje również zasada podwójnego zapisu, co oznacza, że każda transakcja musi zostać zaksięgowana na co najmniej dwóch kontach księgowych. W praktyce oznacza to, że jedno konto zostaje obciążone, a drugie - uznane. Taka metoda pozwala na zachowanie równowagi w księgach rachunkowych oraz kontrolowanie prawidłowości zapisów.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

W Polsce obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek handlowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne czy spółki komandytowo - akcyjne. Ponadto, pełną księgowość muszą prowadzić także inne podmioty gospodarcze, które spełniają określone kryteria finansowe.

Zgodnie z przepisami prawa, pełną księgowość muszą prowadzić przedsiębiorstwa, które w ciągu dwóch kolejnych lat obrotowych przekroczyły co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów finansowych (tzw. kryteria wielkości):

  1. Suma bilansowa na koniec roku obrotowego przekracza równowartość w złotych 2 milionów euro.

  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych za rok obrotowy przekraczają równowartość w złotych 5 milionów euro.

  3. Średnioroczne zatrudnienie przekracza 50 pracowników.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwa, które nie spełniają powyższych kryteriów, mogą prowadzić uproszczoną ewidencję podatkową, tzw. księgowość kasową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zalety i wady pełnej księgowości

Pełna księgowość niesie ze sobą zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony, dzięki szczegółowej ewidencji finansowej, przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad swoimi zasobami oraz może dokładnie analizować swoją sytuację ekonomiczną. Z drugiej strony, prowadzenie księgowości w Białymstoku wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem odpowiedniego personelu oraz ewentualnym korzystaniem z usług biur rachunkowych. Ponadto, system ten wymaga od przedsiębiorstwa przestrzegania wielu przepisów.