Artykuł sponsorowany

Czym jest reprocesowanie narzędzi medycznych?

Czym jest reprocesowanie narzędzi medycznych?

Reprocesowanie narzędzi medycznych to procedura, która pozwala na bezpieczne ponowne użycie tych wyrobów. Proces ten obejmuje takie czynności jak demontaż, mycie, dezynfekcja, konserwacja, testy funkcyjne i sterylizacja. Warto zrozumieć, jakie są etapy tego procesu oraz jakie są kluczowe aspekty dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

Definicja wyrobu skażonego

Wyrób skażony to wyrób medyczny wielokrotnego użycia, przedmiot lub materiał, który został zanieczyszczony materiałem biologicznym (na przykład krew, wydaliny, wydzieliny) lub czynnikami biologicznymi. Skażenie może prowadzić do zanieczyszczenia mikrobiologicznego, czyli obecności populacji zdolnych do przeżycia drobnoustrojów na wyrobie lub opakowaniu.

Czym jest wyrób czysty?

Wyrób czysty to wyrób, który został oczyszczony do stopnia koniecznego dla jego dalszej obróbki i zamierzonego dalszego użycia. Stopień oczyszczenia zależy od poziomu ryzyka związanego z użyciem wyrobu według kwalifikacji Spauldinga. Oczyszczanie tego wyrobu odbywa się poprzez procesy takie jak dekontaminacja, która obejmuje mycie, dezynfekcję oraz sterylizację. Zakres dekontaminacji zależy od wymaganego poziomu czystości mikrobiologicznej. Procedurą dekontaminacji instrumentów, która obejmuje również sterylizację narzędzi do piercingu w Gdańsku, zajmuje się Punkt Sterylizacji który działa na terenie całego Trójmiasta.

Etap mycia i dekontaminacji

Pierwszym etapem reprocesowania jest mycie i dekontaminacja narzędzi medycznych. Dekontaminacja to proces redukcji czynników biologicznych poprzez mycie, dezynfekcję i sterylizację. Zakres dekontaminacji zależy od wymaganego poziomu czystości mikrobiologicznej. Instrument może być skażony materiałem biologicznym (np. krwią, wydzielinami) lub czynnikami biologicznymi. Mycie pozwala na usunięcie zanieczyszczeń, a dezynfekcja - na niszczenie wegetatywnych form drobnoustrojów.

Etap sterylizacji

Sterylizacja to procedura przeprowadzana w celu uzyskania produktu wolnego od zdolnych do życia mikroorganizmów. Istnieje kilka metod sterylizacji, jednak jedną z najbardziej popularnych i skutecznych jest sterylizacja parowa. Jest to walidowana metoda uwalniania produktu parą nasyconą od zdolnych do życia mikroorganizmów. Kontrola procesów sterylizacji polega na kontroli parametrów krytycznych procesu przy wykorzystaniu metod fizycznych, biologicznych i chemicznych, potwierdzających prawidłowość przebiegu każdego procesu sterylizacji.

Etap konserwacji i testów funkcyjnych

Ostatnim etapem reprocesowania narzędzi medycznych jest konserwacja i przeprowadzenie testów funkcyjnych. Konserwacja polega na utrzymaniu narzędzi w odpowiednim stanie technicznym, co pozwala na ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie. Testy funkcyjne mają na celu sprawdzenie, czy narzędzia działają prawidłowo i są gotowe do ponownego użycia. 

Reprocesowanie narzędzi jest niezbędnym procesem w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. Należy dbać o właściwe przeprowadzenie wszystkich etapów tego procesu.